“Mijn kind blijft achter met zijn schoolresultaten, ik weet dat hij beter kan.”
   “Mijn kind is onzeker en ik ben bang dat hij de Cito toets slecht maakt.”
  “Mijn kind kan zich moeilijk concentreren in zijn volle klas,
zijn schoolresultaten blijven achter.”
   “Mijn kind heeft moeite met het maken van zijn huiswerk.”
   “Ik wil mijn kind graag goed voorbereiden op het voortgezet onderwijs.”
   “Mijn kind zou wat extra hulp goed kunnen gebruiken.”
   “Help!”

UIL, Utrechtse Individuele Leerlingbegeleiding kan helpen!

We werken in een samenwerkingsverband van ervaren leerkrachten die zich richten op didactische individuele leerlingbegeleiding op maat. We werken voor leerlingen in de midden- en bovenbouw van de basisschool en begeleiden leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Extra didactische hulp bij deelvaardigheden
Het komt voor dat een kind één steeds terugkerend onderdeel niet onder de knie krijgt. Bij rekenen bijvoorbeeld de breuken en bij taal bv. werkwoordspelling. Met een kortdurend traject concentreert UIL zich met het kind op dit probleem.

Begrijpend lezen/woordenschat
Begrijpen wat je leest is het halve werk. Het begrijpend lezen gebruiken kinderen bij alle vakken. Het kan inspannend zijn maar met de juiste leerstrategie minder energie kosten. UIL leert een kind naar teksten te kijken en te “luisteren” naar wat het kind leest.

Rekenen
Voor een kind met rekenproblemen is het erg moeilijk om rekenkennis te leren of toe te passen. Veel kinderen hebben problemen met het automatiseren van rekenfeiten. Voor een kind met rekenproblemen is het erg moeilijk om rekenkennis te leren of toe te passen. Breuken, procenten, ruimtelijk inzicht, abstracte figuren, zijn voorbeelden waar het regelmatig misgaat. UIL ondersteunt en helpt kinderen met het oplossen van deze problemen.

Pre teaching
Het behandelen van de stof die in de les nog aan de orde moet komen. Het kind krijgt hierdoor tweemaal de uitleg wat een positief effect heeft op het leren. We verlengen hiermee de effectieve instructietijd.

Huiswerkbegeleiding
“Begin ik mijn huiswerk met het ‘maakwerk’ of met het ‘leerwerk’?” Dit kan al een dilemma zijn. UIL helpt en ondersteunt kinderen bij het maken van het huiswerk en leert ze plannen. Dit voorkomt spanningen zowel voor het kind als in de thuissituatie.

Coaching (motivatie, concentratie, faalangstreductie)
Veel kinderen beheersen de stof wel, maar laten het op school tijdens toetsen niet zien. UIL biedt begeleiding aan om kinderen daarbij te ondersteunen.

Presentatietraining
Er wordt op de basisschool van kinderen verwacht dat ze een presentatie kunnen geven. Niet ieder kind vindt dit makkelijk. Hoe bereidt een kind zich voor? Wat vertellen ze wel en wat niet? Hoe presenteer ik iets aan de groep?

Leerstrategieën
UIL kijkt hoe een kind het verwerken van de verkregen informatie aanpakt. Op welke wijze gaat het kind aan het werk, welk aanpakgedrag hanteert het kind. De individuele voorkeur en interesses verliezen we hierbij zeker niet uit het oog, maar voorop staat de doelmatigheid van de strategie.

Cito-trainingen
Op alle basisscholen wordt in groep 8 de Eindtoets afgenomen, voorafgegaan door de Entreetoetsen aan het eind van groep 6 en 7. De uitslag van al deze toetsen tezamen, met de gegevens uit het leerlingvolgsysteem, vormen een onderbouwing voor het schooladvies in groep 8. Dit kan bepalend zijn voor de keuze van het voortgezet onderwijs. In de Cito-training wordt gewerkt met recente Cito-toetsen en worden de onderdelen die minder sterk blijken te zijn, getraind.

Overgang basisschool naar het voortgezet onderwijs
Voor menig kind is dit een grote stap. Van oudste leerling naar brugpieper. Van een overzichtelijke school naar vaak grote, onoverzichtelijke gebouwen. Van één of twee leerkrachten naar voor elk vak een andere docent. Van “alle kinderen kennen” naar honderden onbekende gezichten. Hoe gebruik ik mijn agenda enz. Spannend en leuk maar voor sommigen kan dat een onzeker gevoel geven. UIL geeft kortdurende trainingen om deze grote overgang makkelijker te maken.

In het voortgezet onderwijs UIL biedt een breed aantal mogelijkheid van begeleiding binnen het voortgezet onderwijs. WISCAT en PABO taaltoets trainingen voor (aankomende) PABO studenten. Voor (aankomende) PABO studenten bieden we persoonlijke trainingen op maat.

Nederlands als tweede taal voor nieuwkomers en EXPATS.